Obecná pravidla soutěže
„Souboj domácích mazlíčků“ platná od 1.6.2013

I. Obecná ustanovení

 1. Soutěž "Souboj domácích mazlíčků" (dále jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
 2. Organizátorem soutěže je společnost MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen „organizátor“).
 3. Účastníkem soutěže se stane každý, kdo nahraje fotografii svého zvířete přes registrační formulář na serveru lidovky.cz.
 4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.
 5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 6. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

II. Mechanismus soutěže

 1. Soutěž bude probíhat 1. června 2013 a ukončena bude po rozhodnutí provozovatele.
 2. Pravidla soutěžení, bodování fotografií a podmínky pro výhru v soutěži jsou definovány v příloze pravidel soutěže Pravidla soutěžení, která je nedílnou součástí Podrobných pravidel soutěže.
 3. Do hodnocení soutěže bude zařazen každý účastník, který splní pravidla této soutěže. MAFRA je však oprávněna vyřadit ze soutěže zaslané fotografie, které:
  1. budou obsahovat prvky násilí či jiné nevhodné prvky v rozsahu překračujícím přípustnou míru nebo míru vhodnou pro zamýšlený účel užití fotografie,
  2. budou porušovat či by mohly porušovat práva třetích osob či budou obsahovat prvky, jejichž užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob,
  3. by mohly poškodit pověst či dobré jméno MAFRA anebo jejích produktů,
  4. k nimž by nemohla MAFRA získat licenci předpokládanou v těchto podmínkách,
  5. které budou v rozporu s těmito pravidly,
  6. které budou (či jejich užívání by bylo) jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy.
 4. Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že:
  1. je autorem dodané fotografie, že tato fotografie je původní, a že je on nebo jeho rodinný příslušník majitelem zvířete na fotografii
  2. zveřejněním fotografie v deníku Lidové noviny nebo na serveru lidovky.cz nevznikne MAFRA žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob),
  3. veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny.
 5. Zasláním fotografie do soutěže účastník uděluje MAFRA bezúplatně nevýhradní licenci k užití této fotografie ke všem způsobům jejího užití a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití fotografie je MAFRA oprávněna užít fotografii vcelku nebo její část, nejen v její původní podobě (tj. v jaké byla účastníkem odevzdána), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou fotografie, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je MAFRA oprávněna dílo (fotografii) upravovat a jinak měnit.

III. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít osobní údaje výherců ve sdělovacích prostředcích.
 2. Každý z účastníků soutěže poskytuje zasláním fotografie svého zvířete a svých osobních údajů do soutěže výslovný souhlas s tím, aby organizátor tyto osobní údaje zpracoval v marketingové databázi za účelem nabízení obchodu a služeb, souhlas je poskytován na dobu do jeho odvolání účastníkem.
 3. Každý z účastníků soutěže, který zvolí možnost soutěžit o ceny, tímto dává souhlas k předání zadaných osobních údajů třetí osobě za účelem nabízení obchodu a služeb, souhlas je poskytován na dobu do jeho odvolání účastníkem.
 4. Organizátor tímto informuje každého účastníka, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán.
 5. Každý z účastníků soutěže poskytuje odesláním odpovědi organizátorovi soutěže výslovný souhlas ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že mu budou organizátorem a Partnerem soutěže zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu vč. elektronické. Tento souhlas může být kdykoliv bezplatně odvolán na adrese sídla organizátora, v servisních centrech organizátora, jejichž adresy jsou uvedeny na internetových stránkách www.mafra.cz, nebo e-mailem zaslaným na adresu mazlicek@lidovky.cz.

Pravidla soutěžení

1) Podmínky pro účast:

 1. Soutěže se může zúčastnit každý.
 2. Účastník může v kalendářním měsíci přihlásit do soutěže až 3 rozdílné fotografie, každá z nich soutěží samostatně.
 3. O ceny, jsou li vyhlášeny, může soutěžit pouze účastník, který přihlásil fotografii mazlíčka a souhlasil s marketingovým zpracováním dat.

2) Zařazení fotografie do soutěže:

 1. Fotografie nesmí překročit velikost 5 MB.
 2. Fotografie nesmí mít ani jeden rozměr menší než 350px.
 3. Fotografie musí projít schvalovacím procesem administrátora, teprve po té je zařazena do soutěže. Schvalování probíhá 1x denně kromě víkendů.
 4. Fotografie představující antropomorfizované zvíře (s doplňky pro člověka - brýle, parohy, mašličky apod.) mohou být vyřazeny, stejně jako jejich zobrazení v nepřirozených prostředích (v zavřené troubě nebo praččce apod), zobrazující reklamu či ve společensky nevhodných situacích. Vyřazené mohou být i zcela totožné fotografie.

3) Způsob řazení fotografií do soutěže:

 1. Fotografie se řadí do soutěže zcela náhodně. Výběr fotografií do souboje probíhá na základě algoritmu pro náhodná čísla. Provozovatel nijak nezasahuje do výběru fotografií.

4) Bodování a výhry:

 1. Fotografie jsou bodovány kliknutím na fotografii uživatelem internetu.
 2. Kliknutí znamená výběr mezi dvěma fotografiemi - výhra v souboji - a přiřazení vítězného bodu.
 3. Fotografie sbírá body průběžně od začátku vstupu do soutěže a celkový počet určuje celkové umístění. Vítězem s nárokem na cenu může být pouze účastník, který splnil podmínky pro zařazení do soutěže o ceny.
 4. Fotografie sbírá body každý kalendářní měsíc. V daném měsíci vítězí fotografie s největším počtem bodů. Následující měsíc začíná fotografie opět s nulovým počtem bodů. Vítězné fotografie nemohou zvítězit ve více než jednom měsíci.
 5. Vítězem s nárokem na cenu může být pouze účastník, který splnil podmínky pro zařazení do soutěže o ceny.
 6. Má-li účastník na vítězných příčkách více fotografií, bude mu postoupena pouze jedna cena.
 7. Body se přičítají ke každé konkrétní fotografii. Pokud nahraje uživatel více než jednu fotografii. Soutěží každá fotografie zvlášť.
 8. Zobrazované body u fotografií mohou ukazovat nižší počet než je skutečnost a to z technický důvodů - k připsání bodů dochází v ca 30-180vteřinových intervalech.
 9. Body připsané k mazlíčkovi za listopad 2012 nebudou započítávány do celkového součtu. Na celkového vítěze soutěže nebudou mít žádný vliv.

5) Ochrana před zneužitím:

 1. Systém je opatřen vnitřním kontrolním mechanismem proti zneužití skripty pro automatické zpracování stránek, které by mohly provést mnohonásobné kliknutí na jednu konkrétní fotografii. Každé takové jednání bude zaznamenáno a v případě opakování může být soutěžní fotografie ale i soutěžící vyloučen.

6) Ceny v soutěži:

 1. Soutěžícím momentálně neposkytujeme žádné ceny

Nejnovější z relaxu

Lehce, po asijsku. Čerstvé krevety s červenou čočkou, podle Jana Punčocháře

S novým rokem řada z nás ozdravuje svůj jídelníček – ať už proto, abychom se zbavili povánočních kil, nafouknutého...

I včely mají svůj výzkumný ústav. Čím se zabývá a co zajišťuje?

Čas od času slýcháváme otázku: „K čemu včely potřebují výzkumný ústav?“ Odpověď může být stručná, ale i velmi obsáhlá....

Novodobá gejša mezi nejbohatšími. Příběh ženy, která pomáhala Epsteinovi zneužívat nezletilé dívky

Přítelkyně miliardářského pedofila Jeffreyho Epsteina má mezi svými kontakty Billa Clintona, Donalda Trumpa, Billa...